welkom » toelichting fake toespraak Marc Rutte

'De Correspondentie' heeft op hun site toegelicht waar de fake toespraak van Mark Rutte op gebaseerd is:

De gevaren van klimaatverandering

Klimaatverandering wordt in de toespraak neergezet als bedreiging ‘voor het We schetsen hierbij het allerslechtste scenario, oftewel wat er gebeurt als ‘alles misgaat’.

Dat kan het geval zijn als 1) de mondiale uitstoot hoog blijft, 2) het klimaat en 3) de ijskappen op Groenland en Antarctica hierdoor versneld in zee verdwijnen. Dat laatste proces is cruciaal én omgeven met onzekerheid: we weten niet precies hoe snel Wat we wél weten is dat hoe sneller de ijskap op Antarctica smelt, 

De cijfers die we komen van het en van onderzoeksinstituut Deze week kwam ook het KNMI met een rapport dat bevestigt dat in het de zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust vóór het einde van deze eeuw (in 2090) de 2 meter kan overschrijden. Dat is een scenario waarin mogelijk versnelde afsmelting van de ijskap op Antarctica is meegewogen – een nog slecht begrepen proces. Als mogelijk versnellend ijsverlies níét wordt meegewogen, komt de zeespiegelstijging 

Wij vestigen dus bewust de aandacht op een scenario waarop de kans klein is, maar waarvan de gevolgen gigantisch zijn.

Dit wordt soms gezien als ‘alarmisme’. Maar alle klimaatbeloftes ten spijt, tot nu toe blijft de mondiale uitstoot bijna ieder jaar toenemen. Een toename die vooralsnog Bovendien is het cruciaal dat we niet precies weten hoe Óók als we de uitstoot weten terug te brengen, kan de opwarming aanzienlijk zijn. Tot slot is er het smelten van het landijs op en op Dat ijs smelt door opwarming is een gegeven. Maar het is onzeker dit gaat. Het kan sneller gaan dan verwacht, bijvoorbeeld doordat ijskliffen langs de rand van de ijskap onder het eigen gewicht bezwijken. Of doordat warm oceaanwater onder de randen van de ijskap komt, en zo het ijsverlies versnelt. Dan belandt het landijs in zee en stijgt de zeespiegel.

Zoals de coronacrisis ons ook heeft geleerd dat onwaarschijnlijke gebeurtenissen – zoals een mondiale pandemie – uit kunnen komen, zo geldt ook hier dat het verstandig is met onwaarschijnlijke scenario’s rekening te houden.

De vraag is niet óf Nederland onder water verdwijnt, maar wanneer

De kern is: met het huidige uitstootniveau Hopelijk neemt de uitstoot af, blijkt het klimaat niet hypergevoelig voor onze uitstoot en kalft het ijs op de Zuidpool niet heel snel af. Dan nóg zal de zeespiegel in de eeuwen daarna met meters stijgen. Dan nog houdt het voor Nederland op een gegeven moment op. De zeespiegelstijging is niet meer te stoppen, maar met scherpe uitstootdalingen nog wel substantieel te remmen. Dáár vestigen wij in de toespraak de aandacht op.

Over mogelijke versnelde zeespiegelstijging zei de échte Mark Rutte Als deze cijfers uit zouden komen, is Nederland verloren. Dan kun je het westelijk deel van Nederland niet meer bewonen. Dat houd je dan niet meer in stand met een paar dijken of een paar slimme zandmotoren, zoals we die nu bij Monster hebben.’

KlimaatRutte waarschuwt in de toespraak ook voor een toekomst vol hittegolven, overstromingen en droogtes. Het IPCC acht bewezen dat klimaatverandering nu al leidt tot vaker voorkomende en hevigere hittegolven en overstromingen, Al dit soort weersextremen nemen toe als de opwarming verder toeneemt. Het is ook een feit dat Nederlanders n dat Nederland achterloopt op andere Europese landen als het gaat om de 

De voorgestelde maatregelen

Om de opwarming te temperen en Nederland te verduurzamen, heeft ‘het kabinet–KlimaatRutte’ een wetgevingspakket samengesteld, waarvan KlimaatRutte de belangrijkste uitgangspunten in de toespraak uiteenzet. We lopen ze hier kort langs, om uit te leggen waar ze vandaan komen.

Het eerste uitgangspunt: vervuiling wordt duurder. Dit is een van de oudste ideeën uit de milieu-economie: zorg dat de vervuiler betaalt, bijvoorbeeld door de introductie van een of een Daarmee ontmoedig je vervuiling en maak je duurzame alternatieven aantrekkelijker. Dit is een van de effectiefste maatregelen om de uitstoot te verminderen.

Het tweede uitgangspunt is dat de pijn van de transitie eerlijk verdeeld wordt. Het idee hierachter is dat je weerstand tegen klimaatbeleid kunt verwachten als dat mensen Het is dus een manier om mensen mee te krijgen.

Het derde uitgangspunt is dat de overheid de transitie financiert met leningen - ‘we kunnen dit betalen’, zegt onze KlimaatRutte. Dit is een vertolking van een groeiende consensus onder economen en investeerders: dat geld lenen voor vergroening nu belangrijker is dan Geld lenen is voor Nederland momenteel 

‘Het Nederlandse bedrijfsleven wordt met genereuze overheidssteun toekomstbestendig gemaakt’, is het vierde uitgangspunt. Het beeld dat we hier voor ogen hebben, is dat van een ‘ondernemende overheid’ zoals dat wordt voorgesteld door de Italiaans-Amerikaanse econoom Mariana Mazzucato.

In haar boek The Entrepreneurial State toont Mazzucato aan dat n dat een staat die bewust beleid voert voor vergroening heel succesvol kan zijn in het bereiken van maatschappelijke doelen. Dit impliceert industriebeleid, doelgerichte krimp van vervuilende sectoren en dus ook de erkenning dat 

Het vijfde uitgangspunt – ‘We laten het streven naar eindeloze economische groei los’ – komt voort uit het inzicht dat groei van het bruto binnenlands product (bbp) een te beperkte graadmeter is om op te varen als je de toekomst van een land wilt vormgeven.

Welzijn is belangrijker dan welvaart, en een ontwikkelde economie hoeft daarvoor Sommige delen van de economie zullen tijdens de duurzaamheidstransitie krimpen, andere zullen groeien – of het netto resultaat daarvan groei of krimp is, is minder belangrijk dan de transitie zelf. Econoom Kate Raworth adviseert daarom