JAARVERSLAG ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM 2020/2021


Zomer 2020

In de zomermaanden van 2020 was op zaterdagen een energie-advieswinkeltje geopend in het fietsenmuseum op de hoek Burgemeester Martenssingel en IJssellaan. Door in de buurt Kort-Haarlem huis-aan-huis in de buurt Kort Haarlem een briefje hierover in de brievenbus te stoppen, kwamen er redelijk veel bezoekers. In september ontstond het idee om de Energie Coöperatie Kort Haarlem op te richten.

Sindsdien is de belangstelling voor energie besparen en opwekken toegenomen door de alarmerende berichten over het klimaat, de publiciteit rond de gemeentelijke plannen en recent door de stijgende energieprijzen. 

Wij hebben in het eerste jaar vooral dingen gedaan die bijdragen aan onze doelen:

  • Buurtbewoners stimuleren en helpen bij het besparen en opwekken van energie
  • Opkomen voor de belangen van de buurt bij de Gemeente Gouda
  • Collectieve acties en projecten ontwikkelen

Herfst 2020 

We zijn begonnen met de organisatie en financiering van de coöperatie: vorming van een bestuur met maandelijkse vergaderingen, aanvragen van een subsidie bij de gemeente, opstellen van  statuten en de notariële bekrachtiging, inschrijven bij de Kamer van Koophandel, starten van een site, openen van een e-mail postbus, opstellen van een concept huishoudelijk reglement en aanvragen van een bankrekening. Dit bleek allemaal erg veel tijd te kosten.

We kregen van de gemeente Gouda voor 2020/2021 hiervoor een startsubsidie in het kader van de regeling ‘Samen Aardgasvrij’

Winter 2020/2021 

Vervolgens zijn we de ledenwerving gestart. Daarvoor hebben we huis-aan-huis in de buurt een introductieflyer verspreid en hebben we in februari digitale informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Eind 2021 hadden we ongeveer 120 leden. 

Ook hebben we een enquête onder de buurtbewoners gehouden., die door ongeveer 250 bewoners is ingevuld. Meer dan 80% bleek het in meerdere of mindere mate eens met de noodzaak van het gas af te gaan en was zelf al bezig met maatregelen op het gebied van energie besparen of energie opwekken. Er blijken echter ook veel zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de gemeentelijke ambitie om in 2040 Gouda van het gas af te zijn.

In samenwerking met de energiecoaches hebben we een actie warmtescans voor onze leden uitgevoerd, waarmee kan worden gezien waar isolatie verbeterd kan worden. Ondanks de weersomstandigheden (het was niet vaak tegelijk koud én droog ) hebben we 45 scans voor leden kunnen uitvoeren. 

Ook zijn we begonnen met vergelijken van offertes voor aanschaf van zonnepanelen, om mede op basis daarvan bewoners te helpen bij het beoordelen van door hen ontvangen offertes. 

In februari 2021 verstuurden we het eerste exemplaar van onze maandelijkse nieuwsbrieven, die we  eind 2021 aan ongeveer 230 belangstellenden versturen.

Tenslotte zijn we vertegenwoordigd in de Regiegroep. Daar praten de gemeente, netwerkbeheerders, woningbouwverenigingen en vertegenwoordigers van de bewoners regelmatig met elkaar over de energietransitie.

Lente 2021

In deze periode zijn we vooral bezig geweest met digitale bewonersbijeenkomsten over het onderzoek naar mogelijke verkenningsbuurten van De Warmte Transitie Makers. We hebben de buurtbewoners geïnformeerd en om bijdragen voor een reactie gevraagd. Op 23 april hebben we een  reactie op dit onderzoek aan de gemeente overhandigd, waarin we zeggen dat er meer tijd nodig is om de bewoners te betrekken en er meer draagvlak voor de ingrijpende plannen ontstaat. We zien extra zuinig omgaan met het schone aardgas door isolatie, duurzame opwekking en andere besparingsmogelijkheden als de beste manier om CO2 uitstoot te verminderen. 

We hebben de site van Energie Coöperatie Kort Haarlem uitgebreid met o.a. een eerste versie van de stand van zaken in de buurt m.b.t. energie besparen en opwekken (een dashboard).

In deze periode zijn de activiteiten afgestemd met andere buurten. Dat heeft mede geleid tot een nieuw bestuur voor Energiecoöperatie Gouda, dat zich tot taak stelt om de energiewerkgroepen en energiecoöperaties in buurten te verbinden en inbreng te leveren op stedelijk niveau.

Zomer 2021

In juli en augustus hebben we weer alle zaterdagen in het fietsmuseumpje van Peter van Leeuwen (hoek Martenssingel/IJssellaan) het  energie-advieswinkeltje geopend om buurtbewoners te adviseren over energie besparen en energie opwekken. De belangstelling was niet overweldigend, maar er zijn interessante gesprekken gevoerd en elke bewoner die is geholpen telt! 

Eind augustus hebben we een reactie op de Transitie Visie Warmte aan de gemeente gestuurd. Wij vinden dat er snel meer ambitie, maatregelen en geld moet komen om in 2040 CO2 neutraal te kunnen worden. Wij willen dat delen van Kort Haarlem alsnog kunnen worden aangewezen als verkenningsblokken energiebesparing en dat er financiële en professionele hulp komt bij het onderzoeken van de mogelijkheden van warmtenetten, aquathermie en de kosten van het voldoende isoleren van referentiewoningen in deze verkenningsblokken. 

We hebben een ondersteuningsgroep opgericht om bewoners van de buurt Kort Haarlem te helpen bij het kiezen en uitvoeren van individuele maatregelen voor CO2 reductie. De ondersteuningsgroep zal gebruik maken van eigen kennis, kennis verzamelen op internet, onderzoeken doen of laten doen en zich laten adviseren door derden. Er zijn al twee notities op de site gepubliceerd over de financiële aspecten en technische aspecten van zonnepanelen.

Herfst 2021

Op 6 november hebben we samen met de Energie Coöperatie Gouda en het Energienetwerk Gouda een kraam op de Duurzaamheidsmarkt in de Sint-Janskerk ingericht. 

Tijdens de Duurzaamheidsmarkt zijn we samen met het Energienetwerk Gouda de posteractie ‘Ik doe mee…’ gestart. De bedoeling is dat bewoners via een raamposter laten zien dat ze bezig zijn met energie besparen en/of energie opwekken (olievlekwerking) en dat bewoners optioneel jaarlijks hun elektriciteits- en gasgebruik en de opbrengst van hun zonnepanelen gaan doorgeven, zodat we het dashboard op onze site kunnen verbeteren.

Tevens hebben we in samenwerking met de Woonwijzerwinkel en het Energienetwerk Gouda de actie ‘Aanschaf zonnepanelen’ gestart. In overleg met de Woonwijzerwinkel zijn drie pakketten samengesteld met goede producten tegen een acceptabele prijs.

We hebben de site van Energie Coöperatie Kort Haarlem verder uitgebreid en gewerkt aan actualisering en meer nieuwsberichten. Ook werken we nu mee aan verdere ontwikkeling van de site van het Energienetwerk Gouda.

Op 18 november hebben we bij de gemeenteraad ingesproken en onze reactie op de Transitie Visie Warmte toegelicht.