JAARVERSLAG ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM 2022


Winter 2022

Eind januari hebben we in de buurt Kort Haarlem weer huis-aan-huis een informatiefolder over onze coöperatie verspreid. Het voornaamste doel was aandacht vragen voor energie besparen om klimaat en portemonnee te ontzien. Daarnaast hopen we hiermee nieuwe leden en abonnees op onze nieuwsbrief te krijgen.

In samenwerking met de Energie Coöperatie Gouda en de Woonwijzerwinkel hebben we in januari een actie aanschaf zonnepanelen gestart. Na afloop van de actie op 1 mei bleek de belangstelling niet overweldigend te zijn geweest, maar onze buurt scoorde wel het hoogste aantal deelnemers van alle buurten in Gouda.

Deze winter hebben we helaas geen gratis warmtescans kunnen uitvoeren door ongunstige weersomstandigheden. Onze voorzitter/energiecoach Evert Hasselaar heeft wel veel huisbezoeken uitgevoerd en adviezen over energiebesparing gegeven.

Lente 2022

Op 28 april vond de eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze coöperatie plaats. De aanwezige leden hebben Margreet Sturm benoemd als nieuw bestuurslid i.v.m. vertrek van Victor van Straaten. Na het formele gedeelte volgde een buurtbijeenkomst over energie(kosten) besparing. Evert Hasselaar leidde een levendige discussie en hield een presentatie op basis van zijn jarenlange ervaring als energiecoach.

In maart stuurden we een subsidieverzoek aan de gemeente Gouda voor een onderzoek naar de isolatiekosten om drie typen woningen in onze buurt (referentiewoningen) geschikt te maken voor verwarming met een warmtepomp of een warmtenet. Het betrof een woning aan de Burgemeester Martenssingel, de Krugerlaan en de IJssellaan. De gemeente heeft € 5000 subsidie toegekend en aangevuld met geld uit onze reserves hebben we de onderzoeksopdracht kunnen verstrekken. 

Zomer 2022

Vooral in de zomer van 2022 hebben we de informatie op onze site flink uitgebreid. Er zijn o.a. artikelen geplaatst met informatie over zonnepanelen, hybride warmtepompen, elektrisch verwarmen, glasisolatie en tips voor energiebesparing. We proberen deze artikelen actueel te houden.

Het ‘Energiewinkeltje’ op de hoek Burgemeester Martenssingel/IJssellaan is in de zomer een paar zaterdagen open geweest om vragen van bewoners te beantwoorden, adviezen te geven en afspraken te maken voor huisbezoeken. 

Het schetsplan van onze buurtgenoot Fokke Goudswaard voor een warmtenet is door de gemeente Gouda positief ontvangen. Daarom heeft de gemeente subsidie verstrekt om een extern bureau op basis van een onderzoek een second opinion te laten geven. Ondertussen vindt maandelijks overleg plaats met andere buurten en de gemeente. De eerste onderzoeksresultaten hebben aanleiding gegeven tot een meer gedetailleerd vervolgonderzoek dat onlangs is gestart. 

Onze penningmeester Hans Koning is dit jaar betrokken geweest bij de tot standkoming van het  het Gemeentelijk Isolatie Plan (GIP). Dit plan gaat over de isolatie van koopwoningen met slechte labels, de aanpak van energiearmoede en het vereenvoudigen van de verduurzaming van gemeentelijke monumenten en woningen in het beschermd stadsgezicht. De gemeenteraad heeft het GIP op 14 december 2022 aangenomen.

Herfst 2022 

Het inmiddels in de buurt bekende ‘Energiewinkeltje’ is in oktober 2022 weer enkele zaterdagen open geweest. Aan het aantal bezoekers is goed te merken dat energiebesparing steeds meer leeft!

Ook hebben we opnieuw een actie aanschaf zonnepanelen gestart. Dit keer via het bedrijf Groenpand in Utrecht en alleen voor onze buurt. Op 8 november vond een webinar over deze actie plaats. 

Op 26 oktober vond een bijeenkomst over energiebesparing voor huurders plaats. De avond werd geleid door onze voorzitter Evert Hasselaar en er was een presentatie door twee bestuursleden/medebewoners over de mogelijkheden voor energiebesparing door huurders zelf. Daarna was er een presentatie door een medewerker van de gemeente over de hulp die de gemeente Gouda biedt. Afgesproken is om eerst de start van het Gemeentelijk Isolatie Plan af te wachten, maar wel vast uit te zoeken hoe het precies zit met de energielabels van de huurwoningen en het verbod op plaatsing van zonnepanelen in verband met de status van gemeentelijk monument.

Op 18 november heeft Evert Hasselaar een webinar over aanpassing van de meterkast i.v.m. aanschaf van zonnepanelen georganiseerd. De informatie is verwerkt in een geactualiseerde versie van onze notitie ‘Inhoudelijke aandachtspunten bij het aanschaffen van zonnepanelen’.

Het eerder genoemde onderzoek referentiewoningen is op 23 november tijdens een bijeenkomst met ongeveer 20 woningeigenaren toegelicht. Het is de bedoeling in drie straten (Burgemeester Martenssingel, Krugerlaan en IJssellaan) de bewoners via een buurtapp met elkaar in contact te brengen om elkaar te helpen met adviezen/ervaringen en eventueel samen maatregelen uit te voeren.

Vlak voor het begin van de winter waren de weersomstandigheden gunstig voor warmtescans en hebben we er 20 uitgevoerd. De afgelopen 2 jaren heeft de coöperatie ongeveer 75 warmtescans uitgevoerd.

Aan het einde van het jaar hadden we ruim 120 betalende leden en meer dan 320 abonnees op onze gratis nieuwsbrief.