JAARVERSLAG ENERGIECOÖPERATIE KORT HAARLEM 2023


### Over de coöperatie ###

Promotieflyer

We begonnen het jaar met het huis-aan-huis verspreiden van een nieuwe flyer. Hiermee wilden we opnieuw de energiebesparing en ons bestaan onder de aandacht brengen. Deze flyer heeft nieuwe leden opgeleverd en meer bewoners hebben zich aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Leden/ALV

Eind 2023 hadden we 138 betalende leden. Op 13 april 2023 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Er waren tien leden aanwezig, die de jaarrekening 2022 en de begroting 2023 goedkeurden en instemden met het voorstel om wegens hogere  kosten de contributie vanaf 2024  te verhogen naar 15 euro.om. Tevens werd besloten dat we meer aan uitwisseling van kennis en ervaringen moeten gaan doen.

Nieuwsbrieven

Eind 2023 hadden we 370 abonnees. In 2023 zijn via de e-mail zeven nieuwsbrieven verzonden. Fijn is dat de links in deze nieuwsbrieven naar de site behoorlijk vaak zijn gevolgd. 

### Over onze doelstellingen ### 

Stimuleren van energiebesparing

Op 28 mei hadden we een kraam op de IJsselmarkt. Er vonden interessante en informatieve gesprekken plaats. Bezoekers hadden vooral belangstelling voor de gemeentelijke brochure met besparingstips, de isolatiematerialen die we konden laten zien en voor het aanvragen van een bezoek aan huis van een energiecoach. 

Op 28 juni organiseerden we een bijeenkomst voor een deel van de bewoners van de IJssellaan om m.n. te kijken naar de mogelijkheden om met meerdere bewoners tegelijk energiebesparingsmaatregelen te nemen. Naar aanleiding daarvan is een videoverslag gemaakt over de ingrijpende verbouwing van IJssellaan 98.

Op 21 oktober stonden we met een kraam bij de Julianaschool om de bewoners van de Josephbuurt te adviseren. We hadden eigengemaakte baksels, een quiz en schminken voor kinderen en een moeilijke vraag voor volwassenen (met een regenton als prijs). Bovendien was het mobiele Energieloket (Energiekar) van de gemeente aanwezig met enkele energiecoaches. Vooraf hadden we een flyer in de buurt verspreid en enkele tientallen bewoners kwamen op bezoek bij m.n. bij de Energiekar. Voor het organiseren van dit evenement hebben we een prijs van GoudApot gekregen.

Helpen bij energiebesparing

Op onze site hebben we regelmatig informatie toegevoegd. Ook is een soort forum gemaakt waar bewoners elkaar hulp kunnen vragen en geven.

Hoewel we al bij heel veel leden de afgelopen jaren een gratis warmtescan van hun woning hebben uitgevoerd, hebben er begin 2023 opnieuw een aantal scans plaatsgevonden. Daarna hebben zich nog 14 bewoners aangemeld, die in winter 2024 aan de beurt komen.

Meerdere bewoners hebben persoonlijk energiebesparingsadvies gekregen van onze voorzitter en energiecoach Evert Hasselaar.

 ### Over het plan voor een warmtenet in Kort Haarlem ###

Veel tijd is besteed aan ontwikkelingen rond het plan van buurtgenoot Fokke Goudswaard voor een warmtenet in een gedeelte van onze buurt.

Op 6 en 20 februari vonden informatiebijeenkomsten plaats over het plan. Alle bewoners in het doelgebied hadden een uitnodiging ontvangen en ongeveer 120 bewoners zijn gekomen. De bijeenkomsten werden door ons georganiseerd in samenwerking met de gemeente Gouda. 

Op 9 mei werd tijdens een vervolgbijeenkomst meer uitleg gegeven en was er ook een toelichting van het adviesbureau DWA, dat een eerste haalbaarheidsonderzoek heeft uitgevoerd. Bij deze bijeenkomst waren ongeveer 70 bewoners aanwezig. 

In juni heeft de gemeente een Projectgroep Warmtenet Kort Haarlem samengesteld. Aan deze projectgroep nemen een vertegenwoordiger van Woonpartners (beheerder van de Zuidrandflat in het doelgebied), het Hoogheemraadschap Rijnland en drie bewoners deel. De eerste bijeenkomst van de projectgroep vond plaats op 26 juni. Al snel was duidelijk dat er nog een uitgebreide technische en financiële haalbaarheidsstudie nodig is en bovendien een vergelijking met alternatieve manieren om het doelgebied van het gas af te gaan. In verband de omvang van de opdracht is besloten via Europese aanbesteding een projectleider/-bureau hiervoor te contracteren. Deze aanbesteding gaat in januari 2024 plaatsvinden en de kosten worden door de gemeente betaald.

De drie bewoners in de projectgroep zijn gekozen door een inmiddels ook opgerichte Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem. Deze groep bestaat uit geïnteresseerde bewoners die tijd willen besteden om in 2024 de resultaten van de projectgroep te bestuderen en de communicatie met de bewoners uit te voeren. In de bewonersgroep zit ook een adviseur van EnergieSamen Zuid-Holland. 

De bewonersgroep heeft een introductie flyer verspreid onder de bewoners in het doelgebied met o.a. het verzoek een e-mailadres door te geven om het communiceren in 2024 te vergemakkelijken. De bewonersgroep heeft nu de e-mailadressen van ongeveer de helft van de bewoners in het doelgebied.

Op onze site is alle beschikbare informatie over het plan, de bijeenkomsten, de projectgroep en de bewonersgroep gepubliceerd.