Warmtenet Kort Haarlem


1-9-2023

Op 11 september 2023 zullen gesprekken plaatsvinden van de ‘Projectgroep Warmtenet Krugerlaan’ met vijf adviesbureau’s. Tijdens deze zogenaamde marktverkenning moeten deze adviesbureau’s vertellen wat ze vinden van hetgeen de projectgroep wil gaan vragen van een projectleider/-bureau. Op 18 of 25 september 2023 zal de projectgroep het definitieve offertetraject vaststellen en daarna zal de gemeente het offertetraject voor een projectleider/-bureau starten.

Op 31 augustus 2023 heeft de ‘Werkgroep Energietransitie’ besloten de naam van de werkgroep te wijzigen in ‘Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem’. Met deze nieuwe naam is het duidelijker het om een groep bewoners gaat. De Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem gaat de bewoners in Kort Haarlem informeren over de reden, inhoud, alternatieven en voortgang van het plan. Bovendien gaat de bewonersgroep via de vertegenwoordiging in de projectgroep zorgen dat de belangen en vragen van de bewoners voldoende aandacht krijgen. Uiteindelijk moeten de bewoners straks bepalen of het warmtenet er komt of niet!

Ook is besloten de naam ‘Warmtenet Krugerlaan e.o.’ te wijzigen in ‘Warmtenet Kort Haarlem’.  Via deze naamsverandering geeft de bewonersgroep aan dat het plan niet noodzakelijkerwijs beperkt hoeft te blijven tot de Krugerlaan e.o.

Tenslotte heeft de bewonersgroep een globaal communicatieplan gemaakt, dat uitgaat van de gemeentelijke planning om eind 2024 duidelijkheid te hebben over o.a. de haalbaarheid en kosten van een warmtenet.

September - december 2023
In deze fase ligt de nadruk op de bewoners duidelijk maken dat de aardgaslevering ergens de komende decennia gaat stoppen, dat een warmtenet een mogelijke oplossing is en dat ze mogelijk eind volgend jaar moeten aangeven wat ze van deze oplossing vinden.
In deze fase willen we contact leggen met zoveel mogelijk bewoners in het doelgebied via een flyer en kleine bijeenkomsten per (deel van een) straat en zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelen om bewoners snel te kunnen informeren, vragen te stellen en uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Januari 2024 - herfst 2024?
In deze fase willen we de bewoners uitgebreid informeren over de inhoud van het warmtenet en de voortgang van het plan in de projectgroep. Daarnaast willen we zoveel vragen van bewoners beantwoorden en vragen/zorgen doorgeven aan de projectgroep. 

???
Als blijkt dat een warmtenet technisch haalbaar en betaalbaar is, willen we bewoners gaan voorbereiden op de door iedereen te maken keuze om in principe t.z.t. wel of niet daar op aan te sluiten. In deze fase willen we bewoners uitgebreid informeren over voor- en nadelen van de collectieve oplossing warmtenet t.o.v. individuele oplossingen en wat hun keuze betekent voor de persoonlijke situatie. 

???
Als alles volgens planning verloopt kan de gemeente beslissen een Wijkuitvoeringsplan (WUP) op te stellen voor onze buurt. In een WUP zal moeten worden beschreven hoe en wanneer onze buurt van het aardgas af gaat. Een WUP voor onze buurt kan alleen worden opgesteld als de haalbaarheid en betaalbaarheid van een eventueel warmtenet duidelijk is. Een WUP wordt opgesteld in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden in de wijk of buurt. Daarom moet o.a. geïnventariseerd worden hoeveel bewoners in principe t.z.t. willen aansluiten op het warmtenet.


26-7-2023

Hieronder kunt u de recentste versie van het plan warmtenet Krugerlaan e.o. downloaden + een samenvatting + de bijbehorende indicatieve business case (het laatste bestand is alleen beschikbaar als Excel document). 

Plan Warmtenet Krugerlaan E O Versie 26 Juni 2023
PDF – 580,9 KB 39 downloads
Samenvatting plan warmtenet Krugerlaan e.o. - versie 26 juni 2023
PDF – 243,3 KB 38 downloads
Indicatieve Business Case Warmtenetplan Krugerlaan E O Versie 26 Juni 2023
Excel – 68,9 KB 31 downloads

3-7-2023

Op 2-7-2023 heeft de Werkgroep Energietransitie aan Marjolein Broos van de gemeente een brief geschreven met o.a. een opsomming van wat ze vinden dat het te werven projectbureau/projectleider moet uitzoeken. Deze lijst moet samen met de wensen van Hoogheemraadschap Rijnland en Woonpartners worden verwerkt in een uitvraag voor de marktverkenning.

Gedeelte Van Brief Aan Marjolein Over Uitvraag
PDF – 498,6 KB 42 downloads

27-6-2023

Gisteren is de Projectgroep Warmtenet voor het eerst bij elkaar geweest. Hiernaast een kort verslag.

In het verslag zijn de namen van de bureau's, die in de marktverkenning zullen worden benaderd weggelakt, omdat hiermee nog contact moet worden gelegd.

Verslag Projectgroep Warmtenet 26 Juni 2023
PDF – 51,8 KB 43 downloads

25-6-2023

De Werkgroep Energietransitie heeft een startnotitie opgesteld voor de Projectgroep Warmtenet.

Startnotitie Projectgroep Warmtenet.pdf
PDF – 57,7 KB 44 downloads

Marjolein Broos  (programmamanager energietransitie gebouwde omgeving van de Gemeente Gouda) heeft de notitie van de WET grotendeels verwerkt in een vergaderdocument voor de Projectgroep op 26 juni 2023

Uitvraag Projectgroep Warmtenet Krugerlaan
PDF – 81,3 KB 37 downloads

3-6-2023

Op 26 juni 2023 gaat de Projectgroep Warmtenet van start. De Werkgroep Energietransitie bestaande uit bewoners is inmiddels ook van start gegaan. 


29-5-2023

Binnenkort gaan bewoners Evert Hasselaar, Fokke Goudswaard en Rien van Rooij samen met Ruud IJtsma van de gemeente naar Utrecht voor een workshop in het kader van 'Crack the process'. Deze workshop is georganiseerd door agentschappen van de overheid, kenniscentra en onafhankelijke ingenieursbureaus en heeft ten doel het realiseren van duurzame warmtenetten te versnellen en aantrekkelijker te maken. 


10-5-2023

Op 9 mei 2023 waren ongeveer 70 bewoners aanwezig bij de tweede bijeenkomst over het plan Warmtenet.

Lambert den Dekker van het adviesbureau DWA gaf een presentatie over het plan, voor- en nadelen van alternatieven om aardgasvrij te worden, een globale financiële vergelijking met deze alternatieven en de consequenties daarvan voor de woningen.

Daarna lichtte Marjolein Broos van de gemeente Gouda toe hoe ze het beleid en de organisatie van het plan ziet.

Fokke Goudswaard gaf een presentatie over wat er de afgelopen maanden gebeurd is en wat hij de komende tijd verwacht.

Tenslotte vertelde Bert Borst over de Werkgroep Energietransitie (WET).

Hieronder kunt u de presentaties van Lambert en Fokke en een verslag van de bijeenkomst downloaden. Ook kunt u een video van de bijeenkomst bekijken.

Presentatie Lambert Den Dekker 9 Mei 2023
PDF – 2,2 MB 77 downloads
Presentatie Fokke Goudswaard 9 Mei 2023
PDF – 752,5 KB 38 downloads
Verslag Verdiepingsbijeenkomst 9 Mei 2023
PDF – 313,9 KB 46 downloads

15-4-2023

Op 9 mei 2023 komt er een vervolgbijeenkomst over het plan warmtenet.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst hierbij de 'Projectdefinitie Warmtenet' van DWA, dat samen met de 'Second Opinion Schetsplan Warmtenet' (zie bericht van 1 oktober 2022) door een adviseur van DWA zal worden toegelicht.

Tevens hierbij de omvangrijke en technische bijlage 1 bij de Projectdefinitie:  'Haalbaarheidsstudie Energieopslagsysteem Gouda' , dat gaat over de bij het plan behorende warmte/koude opslag (WKO).

Alle aanwezigen bij de eerste bijeenkomst krijgen binnenkort een uitnodiging en er zal een flyer worden bezorgd bij alle bewoners in het voorlopige doelgebied.

Projectdefinitie Warmtenet Krugerlaan 25 Feb 2023
PDF – 2,4 MB 114 downloads
Bijlage 1 Haalbaarheidsstudie Energieopslagsysteem Gouda 23 Jan 2023
PDF – 34,0 MB 49 downloads

22-3-2023

Sinds de informatieve bijeenkomsten over het warmtenet hebben we niet stil gezeten. De initiatiefnemer Fokke Goudswaard heeft samen met enkele bestuursleden van de coöperatie en Marjolein Broos van de gemeente antwoorden geformuleerd op alle tijdens de bijeenkomsten gestelde vragen, U kunt een overzicht van alle vragen en antwoorden hiernaast downloaden.

Beantwoording Vragen Warmtenet
PDF – 584,5 KB 79 downloads

6-3-2023

Er is een video gemaakt over de informatieve  bijeenkomst op 20 februari 2023 over het plan warmtenet Krugerlaan e.o.

Die video kunt u hiernaast bekijken!


23-2-2023

Hieronder de presentatie, verslagen en sfeerfoto's van de informatieve bijeenkomsten op 6 en 20 februari 2023 over het plan warmtenet Krugerlaan e.o. Binnenkort komt hier ook een overzicht van alle vragen en voorlopige antwoorden.

Presentatie Over Plan Warmtenet
PDF – 1,4 MB 105 downloads
Verslag Bijeenkomst Plan Warmtenet 6 2 2023
PDF – 69,2 KB 137 downloads
Verslag bijeenkomst plan warmtenet 20-2-2023
PDF – 84,5 KB 58 downloads

Fokke Goudswaard, initiatiefnemer plan warmtenet Krugerlaan e.o.

Marjolein Broos, projectleider energietransitie gebouwde omgeving

       De zaal zat beide avonden vol !


3-2-2023

Wegens grote belangstelling zal op 20 februari 2023 een tweede informatieve bijeenkomst over het plan warmtenet Krugerlaan e.o. plaatsvinden.


26-1-2023

Op 6 februari 2023 zal een informatieve bijeenkomst plaatsvinden voor de bewoners in het voorlopige doelgebied begrensd door:

Joubertstraat, Karnemelksloot, Burgemeester Martenssingel en De La Reylaan. 

Alle bewoners in dit gebied hebben vandaag een uitnodiging in de brievenbus ontvangen.


28 november 2022

RTV Gouwestad heeft enige tijd geleden aandacht besteed aan het Plan Collectieve Warmtevoorziening Krugerlaan e.o. (Warmtenet).

In hun video wordt o.a. gesproken met de initiatiefnemer Fokke Goudswaard, enkele buurtbewoners en Hans Koning van onze Energiecoöperatie Kort Haarlem.

U kunt het programma hier terugkijken.


10 november 2022

Op 8 november hebben leden van onze coöperatie, de gemeente en een woningcorporatie deelgenomen aan de workshop “Crack de proces”. De bedoeling van de workshop was het proces om te komen tot een duurzaam warmtenet te bekorten. Er deden 8 teams aan mee.  Wij waren het team Krugerlaan Gouda. Deze dag heeft niet perse tot een korter proces geleid maar heeft een goed zicht gegeven welke processen er doorlopen moeten worden en welke partijen een rol hebben om een warmtenet te realiseren. 


1 oktober 2022

De gemeente Gouda vindt het schetsplan van Fokke Goudswaard interessant en mogelijk ook voor andere buurten. Daarom heeft de gemeente subsidie verstrekt om een extern bureau (DWA) de haalbaarheid van het plan te laten onderzoeken.

In september 2022 heeft DWA het eerste van drie onderzoeken afgerond, dat u hieronder kunt downloaden.

Second Opinion Schetsplan Warmtenet Krugerlaan DWA
PDF – 351,7 KB 58 downloads

2 maart 2022

Onze buurtgenoot Fokke Goudswaard heeft een schetsplan gemaakt voor een collectieve warmtevoorziening (warmtenet) ten behoeve van de woningen in de Krugerlaan en omgeving.

Schetsplan Warmtenet Krugerlaan E O Versie 8 Op 27 Feb 22
PDF – 565,6 KB 47 downloads

Wat is een warmtenet?

In geval van een warmtenet wordt heet water naar woningen gebracht. In een afleverset (zo groot als  een cv-ketel) wordt de warmte overgedragen aan het leidingennet in de woning. Dat hete water moet ergens vandaan komen.

De opwarming vindt plaats door warmte te onttrekken aan oppervlaktewater door middel van een warmtepomp. Dit heet aquathermie en wordt steeds vaker toegepast in Nederland en erbuiten.

Omdat het oppervlaktewater door de zon verwarmd wordt, is dit een duurzame energiebron. Wel kosten warmtepompen en andere delen van de installatie stroom, maar op termijn zal deze duurzamer worden door gebruik van wind- en zonne-energie.

Een ondergrondse warmte-opslag helpt het verschil in warmtebehoefte tussen zomer en winter op te vangen.

Wat zijn de voordelen van een warmtenet?

Bewoners hoeven geen individuele oplossingen te zoeken, zoals een warmtepomp of zonneboiler, om op termijn hun woning zonder aardgas te verwarmen.

Een warmtenet scheelt de gebruiker ruimte in huis. Er is geen boilervat nodig en geen ruimte voor een eigen warmtepomp. In plaats daarvan wordt een ‘afleverset’ geplaatst, die minder groot is.

Een warmtenet ontzorgt de gebruikers. Een bedrijf legt het warmtenet aan en verzorgt daarna bediening en onderhoud. Bewoners hoeven geen grote investeringen te doen, maar betalen na aansluitkosten een maandtarief.

Wat gaat een warmtenet de bewoners kosten?

Het is nog te vroeg om dit precies te zeggen, maar in het plan en in de samenvatting ervan worden wel eerste verwachtingen genoemd. Omdat er in geval van een warmtenet maar één aanbieder zal zijn, is het belangrijk te weten dat de prijzen en diensten onder toezicht zullen staan van de overheid.