PROJECTGROEP WARMTENET KORT HAARLEM 15 april 2024

Het advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos zal het onderzoek gaan uitvoeren.


23 januari 2024

De Europese aanbesteding van het onderzoek is gestart! Volgens het huidige tijdsplan moet op 7 april de opdrachtverlening plaatsvinden en kan het onderzoek starten.


7 december 2023

Vandaag heeft de Projectgroep opnieuw gesproken over de gunningscriteria voor de Europese aanbesteding van het onderzoek. De aanbesteding komt op 8 januari 2024 op Tendernet. Verwacht wordt begin maart een projectbureau/-leider te kunnen selecteren, waardoor het onderzoek begin april zou kunnen starten.

De gemeente blijft het lastig vinden dat niemand een officieel mandaat namens de bewoners heeft, maar begrijpt het wel. Men zoekt naar een oplossing.

De vertegenwoordigers van de Bewonersgroep hebben aangegeven dat ze vinden dat de gemeente zo snel mogelijk moet gaan nadenken over haar rol bij een warmtenet, uitgaande van het wetsontwerp collectieve warmte.


16 november 2023

Op 14 november heeft de Projectgroep weer gesproken over de Europese aanbesteding van het onderzoek naar een warmtenet. De besproken versie zal nog aanzienlijk worden aangepast, mede op basis van de opmerkingen van de vertegenwoordigers van de Bewonersgroep.

Er is nog geen afspraak gemaakt voor een volgende bijeenkomst van de projectgroep, waarin de volgende versie van de aanbesteding zal worden besproken. De gemeente zal met een voorstel komen, nadat duidelijk is hoeveel tijd nodig is voor de werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden.

Relevante punten uit het overleg:

 • De gemeente heeft de aanbesteding opgebouwd aan de hand van de eerste drie fasen van het gehanteerde werkschema:
  • Oriëntatie (eindigend in een onderzoeksrapport)
  • Verkenning (eindigend in een intentieverklaring)
  • Verdieping (eindigend in een samenwerkingsovereenkomst)
 • De volgende opties zullen worden onderzocht:
  • Aanlevertemperatuur 70 graden
  • Aanlevertemperatuur 50 graden
  • Aanlevertemperatuur 20 graden

Deze scenario’s worden afgezet tegen individuele warmtepompen. Ook wordt een grove inschatting gemaakt van de meerkosten van koude levering.

Op een aantal plaatsen in de aanbesteding komt de vertegenwoordiging van de bewoners aan de orde. Bijvoorbeeld aan het eind van de verkenningsfase. waar mogelijk een intentieverklaring door alle partijen moet worden getekend. Het is de vraag of en zo ja wie dat namens de bewoners zou moeten doen. Dit is tegen die tijd een bespreekpunt voor de Bewonersgroep. Denkbaar hierbij is dat er voorafgaand aan de intentieverklaring bewonersavonden worden gehouden om te peilen wat de bewoners vinden.

Het idee is ook om na afronding van elke fase een bestuurlijk overleg te houden. Ook hierbij is het de vraag hoe we dit vanuit de Bewonersgroep te regelen.


16 oktober 2023

De projectleider van de gemeente is wegens ziekte geruime tijd niet beschikbaar en de vervanger is nu op vakantie. De aanbesteding zal daarom vertraging oplopen. De verwachting is nu dat pas rond 1 maart 2024 een projectbureau/-leider beschikbaar zal zijn. Het concept van het aanbestedingsdocument zal op 14 november 2023 in de Projectgroep worden besproken.

De gemeente wil ook een 50 graden warmtenet en koudelevering laten onderzoeken. De bewonersgroep verwacht in die gevallen meerkosten voor aanpassingen in de woningen.


2 oktober 2023

Volgens de huidige planning zal de Europese aanbesteding voor een projectbureau/-leider eind oktober in de markt worden gezet. Het concept van het aanbestedingsdocument zal op 16 oktober 2023 in de Projectgroep worden besproken. Hopelijk kan het onderzoek dan half januari 2024 van start gaan.


12 september 2023

Hiernaast een kort verslag door de bewonersvertegenwoordiger in de Projectgroep over de bijeenkomst op 11 september 2023

Verslag Bewonersvertegenwoordiger In De Projectgroep Over De Marktconsultatie
PDF – 58,4 KB 91 downloads

8 september 2023

Op 11 september 2023 zullen gesprekken plaatsvinden van de ‘Projectgroep Warmtenet Krugerlaan’ met vijf adviesbureau’s. Tijdens deze zogenaamde marktverkenning moeten deze adviesbureau’s vertellen wat ze vinden van hetgeen de projectgroep wil gaan vragen van een projectleider/-bureau. Op 18 of 25 september 2023 zal de projectgroep het definitieve offertetraject vaststellen en daarna zal de gemeente het offertetraject voor een projectleider/-bureau starten.


28 juni 2023

Op 26 juni 2023 heeft de eerste bijeenkomst van de gemeentelijke Projectgroep Warmtenet Kort Haarlem plaatsgevonden. De projectgroep moet de technische en financiële haalbaarheid van het plan onderzoeken. De projectgroep bestaat bij de start uit:

● Marjolein Broos namens de Gemeente Gouda

● Guusje van der Schot, Arthur van Lingen en Hans Koning namens de Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem.

● Koen Bakker namens Woonpartners

● Katinka Schipper namens Hoogheemraadschap Rijnland

● Hans Koning namens de Energiecoöperatie Kort Haarlem.

De gemeente zoekt een externe  projectleider/-bureau  voor tenminste twee dagen per week.

Verslag Projectgroep Warmtenet 26 Juni 2023
PDF – 51,8 KB 137 downloads