BEWONERSGROEP ENERGIETRANSITIE KORT HAARLEM 3-6-2024

De Bewonersgroep Energietransitie organiseert op 25 juni 2024 een bijeenkomst over het gestarte onderzoek van Witteveen+bos advies- en ingenieursbureau naar een warmtenet en alnatieven daarvoor in een deel van de buurt Kort Haarlem. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle bewoners in het voorlopige doelgebied, die allemaal een uitnodiging in de bus hebben gekregen. 


15-4-2024

Verslag BEKH 240313 Pdf
PDF – 187,4 KB 25 downloads

13-3-2024

Verslag BEKH 240131 Pdf
PDF – 303,3 KB 24 downloads

13-12-2023

De samenstelling van de Bewonersgroep is gewijzigd en bestaat nu uit de volgende bewoners:

Burgemeester Martenssingel

 • Hans Koning 
  (voorzitter werkgroep en tevens vertegenwoordiger van de bewonersgroep in de Projectgroep Warmtenet)
 • Jan Hogendoorn
 • Jan Wieringa

Krugerlaan

 • Guusje van der Schot
  (tevens vertegenwoordiger van de bewonersgroep in de Projectgroep Warmtenet)
 • Fokke Goudswaard
 • Arthur den Haan
 • Paul Hupsel
 • Adriaan Los
 • Frank van der Post

Van Itersonlaan

 • Arnoud Bosch
 • Arthur van Lingen

      (tevens vertegenwoordiger van de bewonersgroep in de Projectgroep Warmtenet)

De La Reylaan

 • Bert Borst
 • Evert Hasselaar
 • Jan de Mos

17-11-2023

De communicatiegroep van de Bewonersgroep heeft op 16 november 2023 de volgende onderwerpen besproken:

Verzoek van de Projectgroep om meer duidelijkheid over de rol van de Bewonersgroep (BEKH)

De BEKH is een werkgroep van de Energiecoöperatie Kort Haarlem (ECKH), die door ECKH is gemachtigd om zelfstandig naar buiten te treden betreffende het warmtenet. De BEKH heeft als doel mee te denken over een betaalbare gasvrije oplossing in de buurt en bewoners daarover een stem te geven in de Projectgroep. De BEKH is echter geen formele vertegenwoordiger van alle bewoners. Waar nodig zal de BEKH in de toekomst via bijeenkomsten of enquêtes de mening van alle bewoners peilen.

Eerste nieuwsbrief van de BEKH

Ruim 70 bewoners hebben gereageerd op de flyer. Het is van belang zo spoedig mogelijk iets van ons te laten horen in de vorm van een eerste nieuwsbrief. Besloten wordt deze nieuwsbrief alleen per e-mail te verzenden en niet tevens in papieren vorm te bezorgen bij de bewoners waarvan we geen e-mailadres hebben. Besloten wordt de nieuwsbrief in verband met een herkenbare layout voorlopig als pdf-bijlage per e-mail te versturen.

Bewoners die zich hebben opgegeven voor de Bewonersgroep

Er hebben zich 19 bewoners opgegeven voor de Bewonersgroep. Besloten wordt met deze bewoners in gesprek te gaan met als doel de rol van de bewonersgroep uit te leggen en ze te vragen wat ze zouden kunnen/willen bijdragen. Te denken valt aan deelnemen aan inhoudelijke subwerkgroepjes, organiseren van huiskamerbijeenkomsten, helpen bij het organiseren van grote buurtbijeenkomsten en helpen bij bijvoorbeeld bezorgen van nieuwsbrieven.

Huiskamergesprekken

We gaan vooral op zoek naar wat er leeft bij de bewoners en wat men wil. Besloten wordt verder te praten over de mogelijke organisatie en inhoud van de huiskamergesprekken tijdens de volgende vergadering van de communicatiegroep.


2-11-2023

Er zijn in oktober ruim 500 flyers verspreid. Daarop zijn ongeveer 55 reacties gekomen en die leverden 31 nieuwe emailadressen op, Totaal hebben we nu van 240 van de 520 bewoners een e-mailadres. Die hebben we opgeslagen in een gratis systeem dat is gekoppeld aan onze postbus. 

Ongeveer 15 bewoners hebben aangegeven deel te willen nemen aan de bewonersgroep. We zullen deze bewoners binnenkort uitnodiging voor een gesprek, waarbij we o.a. zullen vragen naar hun expertise en belangstelling. Het idee is om naast de werkgroep communicatie meer werkgroepen te gaan vormen over bijvoorbeeld de juridische/organisatorisch beheeraspecten, financiële aspecten en de alternatieven voor een hoog temperatuur warmtenet. 

In de laatste bijeenkomst hebben we o.a. gesproken over de voor- en nadelen van de verschillende varianten voor het beheer van een warmtenet. Daarbij is een notitie van EnergieSamen gebruikt (zie hiernaast).

Warmteschappen Vier Organisatievormen Voor Lokaal Eigendom In De Warmtetransitie
PDF – 3,7 MB 85 downloads

12-10-2023

We hebben een flyer gemaakt, die we in de tweede helft van oktober huis-aan-huis zullen bezorgen bij alle bewoners van het doelgebied van het plan. De flyer introduceert ons en het plan en heeft vooral tot doel zoveel mogelijk e-mailadressen te verzamelen om vanaf begin 2024 de communicatie te kunnen uitvoeren.

Flyer Warmtenet
PDF – 895,2 KB 95 downloads

U kunt nu al via dit formulier uw contactgegevens doorgegeven en/of melden dat u wilt deelnemen als lid van de bewonersgroep!

Voor de flyer hebben we onszelf in de huidige samenstelling van de groep op de foto gezet!

 

Staand van links naar rechts

Paul Hupsel, Arthur den Haan, Fokke Goudswaard, Guusje van der Schot, Jan Hoogendoorn, Hans Koning en Frank van der Post.

Zittend van links naar rechts

Jan Wieringa, Arthur van Lingen, Evert Hasselaar, Bert Borst en Jan de Mos.

Afwezig

Piet Zoeteweij


1-9-2023

We hebben besloten onze naam te wijzigen in ''Bewonersgroep Energietransitie Kort Haarlem' en we hebben een globaal communicatieplan gemaakt.

2023
In deze fase ligt de nadruk op de bewoners duidelijk maken dat de aardgaslevering ergens de komende decennia gaat stoppen, dat een warmtenet een mogelijke oplossing is en dat ze mogelijk eind volgend jaar moeten aangeven wat ze van deze oplossing vinden.
In deze fase willen we contact leggen met zoveel mogelijk bewoners in het doelgebied via een flyer en kleine bijeenkomsten per (deel van een) straat en zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelen om bewoners snel te kunnen informeren, vragen te stellen en uit te nodigen voor bijeenkomsten.

2024
In deze fase willen we de bewoners uitgebreid informeren over de inhoud van het warmtenet en de voortgang van het plan in de projectgroep. Daarnaast willen we zoveel vragen van bewoners beantwoorden en vragen/zorgen doorgeven aan de projectgroep. 

???
Als blijkt dat een warmtenet technisch haalbaar en betaalbaar is, willen we bewoners gaan voorbereiden op de door iedereen te maken keuze om in principe t.z.t. wel of niet daar op aan te sluiten. In deze fase willen we bewoners uitgebreid informeren over voor- en nadelen van de collectieve oplossing warmtenet t.o.v. individuele oplossingen en wat hun keuze betekent voor de persoonlijke situatie. 

???
Als alles volgens planning verloopt kan de gemeente beslissen een Wijkuitvoeringsplan (WUP) op te stellen voor onze buurt. Daarib wordt beschreven hoe en wanneer onze buurt van het aardgas af gaat. Een WUP voor onze buurt kan alleen worden opgesteld als de haalbaarheid en betaalbaarheid van een eventueel warmtenet duidelijk is. Een WUP wordt opgesteld in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden in de wijk of buurt. Daarom moet eerst geïnventariseerd worden hoeveel bewoners in principe t.z.t. willen aansluiten op het warmtenet.


3-7-2023

Op 2-7-2023 hebben we aan Marjolein Broos van de gemeente een brief geschreven met o.a. een opsomming van wat we vinden dat het te werven projectbureau/projectleider moet uitzoeken. Deze lijst moet wat ons betreft, samen met de wensen van Hoogheemraadschap Rijnland en Woonpartners, worden verwerkt in een definitieve uitvraag voor de marktverkenning.

Gedeelte Van Brief Aan Marjolein Over Uitvraag
PDF – 498,6 KB 146 downloads

25-6-2023

We hebben een startnotitie opgesteld voor de Projectgroep Warmtenet.

Marjolein Broos  (programmamanager energietransitie gebouwde omgeving van de Gemeente Gouda) heeft de notitie daarna  grotendeels verwerkt in een vergaderdocument voor de Projectgroep op 26 juni 2023

Startnotitie Projectgroep Warmtenet.pdf
PDF – 57,7 KB 146 downloads

1-6-2023

In mei 2023 is de Werkgroep Energietransitie van de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht. 

De taken van de werkgroep zijn:

 • Bewoners van het doelgebied op de hoogte houden van voortgang, vragen en besluitvorming van de Projectgroep Warmtenet o.a. via buurtbijeenkomsten.
 • Verzamelen van gegevens, vragen, zorgen en standpunten van bewoners in het doelgebied, voor zover van belang voor de besluitvorming en communicatie over het warmtenet.
 • Indien nodig onderwerpen onderzoeken m.b.t. warmtenet of alternatieven, zowel op het gebied van beleid als in operationele zin. 
 • Beantwoorden van vragen van bewoners van het doelgebied..

De groep heeft een mandaat van de Energiecoöperatie Kort Haarlem om zelfstandig op te treden binnen de vastgestelde taken. De Energiecoöperatie Kort Haarlem zorgt voor financiële middelen en faciliteiten zoals de site.

De groep bestaat uitsluitend uit bewoners uit het doelgebied van het plan, die zich op eigen initiatief hebben aangesloten. Op dit moment zijn dat de onderstaande bewoners. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

 

Burgemeester Martenssingel

 • Jan Hogendoorn
 • Hans Koning 
  (voorzitter werkgroep)
 • Jan Wieringa

Krugerlaan

 • Fokke Goudswaard
 • Arthur den Haan
 • Paul Hupsel
 • Frank van der Post
 • Guusje van der Schot
  (vertegenwoordiger van de bewonersgroep in de Projectgroep Warmtenet)
 • Piet Zoeteweij

Van Itersonlaan

 • Arthur van Lingen

      (vertegenwoordiger van de bewonersgroep in de Projectgroep Warmtenet)

De La Reylaan

 • Bert Borst
 • Evert Hasselaar
 • Jan de Mos